• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/09/27 ساعت 12:01

    از اون بدتر عذخواهی وزیر اقتصاد است. آقای وزیر از چه ترسیدی که این گونه هراسان عذر خواهی کردی. سوء استفاده این نماینده از جایگاه مجلس پیداست، رفتار آقای وزیر هم توهین بزرگتری به مردم است. آقایانی که بواسطه این مردم پست و منصب دار شدید، به مردم رجوع کنید. مردم ایران انقلابی هستند.