• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1397/09/27 ساعت 12:01

    آقای #درازهی نماینده مردم محترم سراوان، عذر بدتر از گناه شما قابل درک نیست. ویدیو منتشره مونتاژ نشده، ممکن است بخشی از آن واقعه باشد، اما در همان بخش شما فحش دادید و به کارمندی ساده گفتید تو … می‌خوری از من دستور نمی‌گیری و خاک بر سر اون مملکتی که به تو رای میدهند. (ادامه دارد)