• محمود صدری   msadrim@

    1397/09/27 ساعت 09:57

    برخی واکنش‌های سلطنت‌طلبان به توئیت دیروزم درباره #رضا_پهلوی، از خلا تئوریک شدید در اردوگاه ایشان خبر می‌دهد. واقعا جای #داریوش_همایون در میان سلطنت‌طلبان خالی است. هرگز سلطنت‌طلب نبوده‌ام اما برای مرحوم همایون احترام قائلم. مصالح ایران را خوب می‌شناخت https://goo.gl/۴ekRSa