• برای رشته تفریحی، تیم ملی تشکیل می‌دهند، بودجه می‌گیرند و با دلار ۱۰ هزار تومانی مربی خارجی می‌آورند تا از این راه #ژن_خوب بی‌هنرشان ملی‌پوش شود، حقوق بگیرد و به حوالی امریکا سفر کند. در حالیکه تیم ملی اصلی ملزومات تمرین ندارد. کاش دادگری بود تا داد ملی‌پوشان واقعی را بستاند.