• مهدی روزخوش   mehdiroozkhosh@

    1397/09/26 ساعت 22:06

    اگر من به وسیله‌ای احتیاج داشته باشم و ان وسیله از من دور باشد من دیگر به ان وسیله احتیاج ندارم