• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/26 ساعت 18:18

    پاسخ من به توهمات رسوای ۱۲ گانه وزیر امور خارجه آمریکا از جمله «دخالت» ایران در امور منطقه خودش در مجمع دوحه "