• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/26 ساعت 20:31

    ما با کشوری که برای ما ۱۲ شرط برای گفتگو تعیین کرده آن هم پس از نقض قطعنامه شورای امنیت که خودش هم آن را تایید کرده بود وارد مذاکره نخواهیم شد.