• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/25 ساعت 22:58

  .
  در گفتگوی خویشم و در جستجوی خویش
  هیچ آرزوم نیست به جز آرزوی خویش

  عمریست بر کناره دریا نشسته‌ام
  تا آب رفته باز رسانم به جوی خویش

  آیینه وار روی به بیگانه تا به کی؟
  آیینه‌ای به دست کنم روبروی خویش

  ما نیز جامه‌های کرامت رفو کنیم
  تا جامه عاریت نکنیم از عدوی خویش