• سخنرانی اخیر #رضا_پهلوی چند موضوع را آشکار کرد: ۱.اطلاعات کم وی درباره مذهب تشیع ، آنجا که گفت: در تشیع حکومت فقط برای معصوم است که ۵ نفر هستند. ۲. اثبات توسل به خارجی و دریافت پول از آنها. آنجا که خواستار «اقدامات جدی و ملموس» آمریکا در کمک به «ایرانیان مبارز» شد