• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/22 ساعت 23:50

    ج.ا.ا در چارچوب رویکرد مسئولانه خود در قبال بحرانهای منطقه‌ای نقش سازنده‌ای در ترتیبات اجرایی گفتگوهای یمنی - یمنی در سوئد ایفا کرده و همچنان در راستای طرح چهار ماده‌ای ارائه شده از سوی وزیر امور خارجه ج.ا.ا راه حل نهایی بحران یمن را توقف جنگ و تداوم گفتگوهای یمنی - یمنی می‌داند