• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/22 ساعت 22:21

    ریشه و منشاء شکل گیری رژیم صهیونیستی بر مبنای تجاوز و تهدید کشورهای منطقه است. در حالی که در دهه‌های گذشته این رژیم اصلی‌ترین عامل بر هم زدن ثبات و امنیت و منشاء انواع جنگها و کشتار انسانها از هر قوم و ملیت و مذهبی در خاورمیانه بوده است به دروغ برای ثبات منطقه ابراز نگرانی می‌کند