• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/09/21 ساعت 15:22

    مرحوم دانائى فرد رو یکبار از نزدیک ملاقات کردم. انسانى متین،آرام و باشخصیت روحش شاد