• مهرداد اینانلو   mehrdadinanlou@

  1397/09/20 ساعت 13:27

  طریق عشق جانا بی بلا نیست
  زمانی بی بلا بودن روا نیست

  اگر صد تیر بر جان تو آید
  چو تیر از شست او باشد خطا نیست

  از آنجا هرچه آید راست آید
  تو کژ منگر که کژ دیدن روا نیست

  بلاکش، تا لقای دوست بینی
  که مرد بی بلا مرد لقا نیست
  #عطار