• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/19 ساعت 20:54

    تکرار ادعاهای واهی در مورد جزایر ایرانی تغییری در واقعیت‌های تاریخی و جغرافیایی منطقه ایجاد نخواهد کرد. جزایر سه گانه جزء تفکیک ناپذیر قلمرو ایران بوده و خواهند ماند