• تکان‌دهنده: بنا بر بررسی‌های اخیرِ مرکز پژوهش‌های مجلس، تمامی خانواده‌های چهارنفره و بزرگتر در تمامی شهرهای کشور که با حداقل دستمزدِ قانونِ کار زندگی می‌کنند زیر خط فقرِ مطلق قرار دارند