• در سرمقاله امروز #فرهیختگان پیرامون ضرورت #شفافیت برای تحول در #دانشگاه_آزاد متذکر شدم: دانشگاهی با گردش مالی قابل توجه که در سال‌های گذشته به یک قلک مالی در راستای تامین منافع شخصی و سیاسی جریان حاکم تنزل یافته بود، نیازمند اقدامات عاجل در این خصوص برای اصلاح باور اجتماعی است.