• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/19 ساعت 20:53

    سخنگوی وزارت امور خارجه: از نظر جمهوری اسلامی ایران مواضع بیان شده در بیانیه پایانی نشست ریاض الزاما موضع همه اعضاء آن نیست و ناکامی عربستان سعودی در تحقق اهدافش در این نشست را می‌توان در تناقض بین متن بیانیه با رویکرد عملی برخی از اعضاء آن در قبال جمهوری اسلامی ایران مشاهده کرد