• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/18 ساعت 14:50

    رضا امیرخانی جایزه جلال را که به رمان «رهش» تعلق گرفت، به موسسه پژوهشی دانایار که وجهه همتش توانمند سازی آموزگاران؛ خاصه آموزگان اهل سنت بلوچستان است تقدیم کرد. این جایزه ۳۰ سکه طلا بود معادل (۱۰۰ میلیون تومان) است.