• فیلم دردناک جان باختن کودک ۵ ماهه #یمنی دل هر انسان حتی بی احساسی را بدرد میآورد و اشک در چشمان ، چرا آمریکا و رژیم سفاک بن سلمان یا ابو اره آزادانه در #یمن جنایت میکنند؟ دنیا وظیفه انسانی کمک به این مظلومان را ندارد؟ #HumanRights۴All