• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/09/18 ساعت 21:50

    منطقه ما زورگویان قلدر زیادی به خود دیده که جز جنگ و بدبختی به بار نیاورده اند.آنچه ما نیاز داریم نه زورگویان قلدر بلکه منطقه‌ای قوی است. برای رسیدن به آن، نیازمندگفتگو، احترام به حقوق بین الملل، طرد نکردن کشوری از منطقه، امنیت شبکه‌ای، همکاری اقتصادی و ارتباطات مردمی بیشتر هستیم