• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1397/09/18 ساعت 14:59

    رفتار امیرخانی این سئوال را برایم بوجود آورد که وظیفه روشنفکر چیست؟ اپوزیسیون حکومت باشد و زمین و زمان را زیر سئوال ببرد؟ مدافع باشد و کاستی‌ها را نبیند؟ عزلت نشین شود؟ یا کاستی‌ها را ببیند و بی اینکه اپوزسیون و پوزیسیون و عزلت نشین باشد، به حد توانایی کاری انجام دهد؟