• ٤- هر سناریویی که انتخاب شود بر اساس آن درصد یکسان و مشخصی از تولید کشورها کاهش خواهد یافت. ٥-ایران، لیبی و. ونزیلا از سناریوی کاهش معاف شده و نیجریه به سناریوی کاهش بر می‌گردد./٣