• توافق اوپک و غیر اوپک برای شش ماه است. قرار شد اعضای اوپک ٢/٥ درصد از تولید ماه اکتبر ٢٠١٨ خود را کاهش دهند. ایران لیبی و ونزویلا معاف شدند. این معافیت با ترتیباتی اعمال می‌شود. در حقیقت رییس کنفرانس به نمایندگی از اوپک معافیت را ابلاغ می‌کند. با ترتیباتی