• زنگنه الان بع من گفت: در قطعنامه نکته‌ای آمده که ما از ان معاف شده ایم