• ٦- احتمال تصویب سناریوهای کاهش کمتر (بین ٩٠٠ هزار تا ١.١ میلیون بشکه) بیشتر است که در صورت چنین مصوبه‌ای در چند هفته قیمت نفت باز هم کاهش می‌یابد. چون بازار بیش از اینها نفت اضافه دارد. /٤