• آخرین توضیحات امشبم برای کسانی که مایلند بشنوند و توییت قبلی ام را نخوانده اند. /١