• ٢- مبنای کاهش تولید کشورها میانگین بیشترین تولید کشورها در دو ماه سپتامبرو اکتبر خواهد بود. ٣-سناریوی اول کاهش ٩٠٠هزار بشکه‌ای است.سناریوی دوم کاهش ١میلیون بشکه‌ای، سناریوی سوم کاهش١.١میلیون بشکه‌ای، سناریوی چهارم کاهش١.٢میلیون بشکه‌ای و سناریوی پنجم کاهش ١.٣میلیون بشکه‌ای است/٢