• حمید داود آبادی   hamiddavodabadi@

    1397/09/16 ساعت 19:44

    اگر مردتویی تابستان۶۰خوزستان اگرمردتویی،اینهاکه اختلاس میلیاردی راحق خودمیدانند،چی هستند؟ اگرمردتویی،اینهاکه باافتخار همسرشان رابرای زایمان به فرنگ میبرندکه تابعیت غیرایرانی به فرزندشان هدیه بدهند،چی هستند؟ اگرمردتویی،قطعا ماباید درمردانگی خودتجدیدنظر کنیم http://telegram.me/hdavodabadi