• وزیر انرژی قطر لحظاتی پیش برای همیشه دبیرخانه اوپک را بعنوان عضو آن ترک کرد.