• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/09/15 ساعت 17:51

    دربرابر تروریسم و خشونت، به هرعنوان، با قاطعیت از امنیت و تمامیت کشور دفاع خواهیم کرد.