• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1397/09/15 ساعت 17:22

    گفته بودن یک هواپیمای باری خورده زمین. وقتی این عکس و گرفتم نمی‌دونستم این جنازه‌های دوستام هستن. مموری و دادم به حبیب که برسونه ایسنا و از اون شنیدم اینا بچه‌های خودمون. بعدش نتونستم عکس بگیرم و بازداشت شدیم. حدود همین ساعتها بود که بعد از سه چهار ساعت بازداشت آزادمون کردن ….