• ۱۰متفکر بزرگ هزاره: ۱.کارل مارکس(فیلسوف) ۲.آلبرت اینشتین(فیزیکدان) ۳.ایزاک نیوتن(ریاضیدان) ۴.چارلز داروین(زیست شناس) ۵.توماس اکویناس(حکیم-الهیات) ۶.استیون هاوکینگ (فیزیکدان) ۷.امانوئل کانت (فیلسوف) ۸.رنه دکارت(ریاضیدا -فیلسوف) ۹.جیمز ماکسول(فیزیکدان) ۱۰.فریدریش نیچه(فیلسوف-شاعر)