• شورش به ثمر نشست! در پی اعتراضات #جلیقه_زردها طرح افزایش مالیات سوخت لغو شد دولت فرانسه اعلام کرد افزایش مالیات سوخت که به چند هفته اعتراضات خشن در این کشور دامن زد از بودجه سال آینده حذف شده است. شهرهای مختلف فرانسه سه هفته شاهد اعتراضات گسترده «جلیقه زردها» بود.