• بندر #چابهار درحال تبدیل شدن به منطقه اقتصادی بین ایران،افغانستان وهند است.این بندراز تحریمهای آمریکا هم درامان مانده اما انگارنباید امن بماند!
    A bomb exploded on Wednesday in the Iranian southern port town of #Chabahar. The explosion was a suicide attack on a police station