• احتمالاً -متاسفانه- هر سه مورد درست است. زیرا هم جناب آقای روحانی تاکنون دانشگاه آزاد به معنای واقعی را ندیده و تجربه آن را ندارد و هم نمیداند آزادی به معنای واقعی چیست و آن را نیز تاکنون تجربه نکرده است و هم مردم ایران را احمق فرض کرده اند. پس دلیلی برای این سخن سخیف وجود ندارد.