• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/09/15 ساعت 21:51

    در فضای مجازی هم هر از چندی عظمت قادر منان را یادآور شویم: ای جودِ تو سرمایه بودِ همه کس ای ظلِّ وجودِ تو وجودِ همه کس گرفیضِ تویک لحظه به عالم نرسد معلوم شود، بود و نبودِ همه کس