• همین الان یک منبع آگاه گفت بحث جدی در جلسه بسته وزرا شکل گرفته است. ظاهرا ایران هم یکی او موضوعات است