• اعدام با تزریق ماده کشنده روش مرسوم اجرای #حکم_اعدام در این ایالت است. اما مجرمان پیش از سال ۱۹۹۹، این حق را دارند که بین روش تزریق ماده سمی و صندلی الکتریکی یکی را انتخاب کنند. آیا صندلی الکتریکی کم کم دوباره جای خود را به عنوان روش اصلی اجرای حکم اعدام در آمریکا خواهد گرفت؟!