• وزرای انرژی عربستان، امارات و کویت هم رفتند. فالح: هنوز داریم صحبت می‌کنیم