• خبرهایی هست مبنی بر اینکه ممکن است کنفرانس خبری بعد از نشست برگزار نشود. چنین باشد یعنی مباحث اوپک به نتیجه نرسیده است. نشست هنوز تمام نشده است