• اقتصاد ایران در دستان کیست؟! گویا #قالیباف هنوز از تقسیم جامعه به دو بخش اقلیت ۴ درصدی و اکثریت ۹۶ درصدی به اندازه کافی درس نگرفته است. چون دوباره گفته است که ۳۰ سال است که اقتصاد مملکت دست ۴ درصدی هاست … اما آیا این ۴ درصد مورد نظر قالیباف همان دوستان و همفکران وی نیستند؟