• مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

    1397/09/14 ساعت 19:47

    امضای یادداشت تفاهم بین برنامه اسکان بشر ملل متحد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران http://unic-ir.org/index.php?option=com_content&view=article&id=۳۴۹۵:۲۰۱۸-۱۲-۰۵-۰۹-۳۷-۵۰&catid=۸:٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪AF- … @iran