• سه شنبه بدون خودرو و دوچرخه سواری شهردار #حناچی اتفاق خوبی است برای درک بهتر حس شهر. اداره شهر تنها کار اداری نیست اگر نمادین هم باشد خوب است دیگران هم نمادین وارد شهر شوند @pirouzhanachi