• لطفاً نخندید و اجاره بدهید این آقا حرف بزند! سردار نقدی گفت: هر گاه از استقلال اقتصادی حرف زدیم لیبرال‌های داخلی ما را مسخره کردند.