• امیر عباس نخعی   Amir__Nakhaei@

    1397/09/13 ساعت 08:23

    دنیای بهتر برای کودکانمان از معدود جمله‌ها که هنوزبرای من مهمه وبهش فکر می‌کنم و من و مجبور می‌کنه بیتفاوت نباشم.شاید چون به جانان فکر میکنم