• نماینده واقعی شیطان کیست؟! آیت الله یزدی: #زنان را به تنهایی در محل کارتان راه ندهید! خانم‌ها میتوانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ حقوق‌دانان نباید زنان را در محل کارشان به تنهایی راه دهند تا بتوانند این روابط را کنترل کنند.ریسمان‌های #شیطان بسیار قوی هستند.