• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/09/13 ساعت 22:19

    #ایران به دنبال دست یافتن به #سلاح اتمی نیست؛ سلاح غیراتمی هم یک سلاح متعارف است که همه کشورها می‌توانند از آن برای #دفاع کشور خودشان استفاده کنند.