• قطر با ذخایر ۲۴ هزار میلیارد متر مکعب، پس از روسیه و ایران بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد. ایران با تولید ۲۳۸ میلیارد متر مکعب، بزرگ‌ترین تولید کننده گاز اوپک است اما چون مصرف داخلی بسیار بالاست، چیزی برای صادرات نمی‌ماند، اماقطر بیشتر تولیدات خود را صادر می‌کند.