• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/09/12 ساعت 09:13

    خبر: پیشنهاد تعیین مجازات #حبس برای افرادی که در پیام رسانها گروه و کانال غیر مجاز می‌سازند در تعریف هر #مجوز جدید باید روشن ساخت که این کار قرار است جامعه را از چه تهدیداتی محافظت کند ،چقدر کارایی داشته و آیا در نهایت منافع ناشی از آن توجیه کننده هزینه‌های تعریف مجوز خواهد بود؟