• #حناچی اولین تغییر رااز #همشهری آغاز کرد درفردای تحلیف #شهردار که تیتر وعکس روزنامه‌ها به #حناچی اختصاص یافته ارگان شهرداری این خبررا در کنج صفحه نشاند در دنیای ترس خورده مطبوعات ایران این اتفاق بیسابقه است چه بسیار سردبیران و مدیرانی‌که به دلیل امتناع از این سنت مغضوب روسا شدند